Behavior Analysis Association of Michigan Facilitated Communication Resolution

International Edition

 

Resolution of the Behavior Analysis Association of Michigan on "Facilitated Communication."

 

Summary: Numerous peer-reviewed scientific analyses have demonstrated that facilitated communication is not a reliable or valid communication method and should not be used.

 

Facilitated communication is a technique by which a "facilitator" physically supports the hand or arm of a communicatively impaired person while that person uses a keyboard, typewriter, or other pointing-based communication device. The proponents of facilitated communication claim that this technique is distinct from simple manual prompting and enables certain persons with autism and other developmental and physical disabilities to communicate. Numerous empirically based, peer-reviewed studies have demonstrated that facilitated communication is incapable of establishing "unexpected literacy" or producing valid messages above the facilitated individual's previously established communicative level.

 

Therefore, because it is the position of the Behavior Analysis Association of Michigan (BAAM) that the use of any augmentative communication technique must be based upon clear, objective, and scientifically valid evidence that the augmented communications of any individual are reliably and unambiguously attributable to that individual, BAAM does not support or endorse the use of facilitated communication as a form of therapy, communications system, or a means of making important decisions relevant to individuals whose communication is facilitated. In particular, communication arising from the use of facilitated communication should not be used to confirm or deny accusations of abuse, neglect, or other crimes, and should not be used to make decisions concerning treatment, diagnosis, housing, or custody. BAAM strongly endorses and encourages the development, scientific validation, and use of augmentative and alternative communication techniques and demonstrably effective treatments designed to establish functional independent living skills in all persons with disabilities.

 

 

Resolution of the Behaviour Analysis Association of Michigan on "Facilitated Communication."

 

Summary: Numerous peer-reviewed scientific analyses have demonstrated that facilitated communication is not a reliable or valid communication method and should not be used.

 

Facilitated communication is a technique by which a "facilitator" physically supports the hand or arm of a communicatively impaired person while that person uses a keyboard, typewriter, or other pointing-based communication device. The proponents of facilitated communication claim that this technique is distinct from simple manual prompting and enables certain persons with autism and other developmental and physical disabilities to communicate. Numerous empirically based, peer-reviewed studies have demonstrated that facilitated communication is incapable of establishing "unexpected literacy" or producing valid messages above the facilitated individual's previously established communicative level.

 

Therefore, because it is the position of the Behaviour Analysis Association of Michigan (BAAM) that the use of any augmentative communication technique must be based upon clear, objective, and scientifically valid evidence that the augmented communications of any individual are reliably and unambiguously attributable to that individual, BAAM does not support or endorse the use of facilitated communication as a form of therapy, communications system, or a means of making important decisions relevant to individuals whose communication is facilitated. In particular, communication arising from the use of facilitated communication should not be used to confirm or deny accusations of abuse, neglect, or other crimes, and should not be used to make decisions concerning treatment, diagnosis, housing, or custody. BAAM strongly endorses and encourages the development, scientific validation, and use of augmentative and alternative communication techniques and demonstrably effective treatments designed to establish functional independent living skills in all persons with disabilities.

 

 

“Fasilitoitua kommunikaatiota” koskeva päätöslauselma, Behavior Analysis Association of Michigan

 

Yhteenveto: Lukuisat tieteellisen vertaisarvioinnin läpäisseet analyysit ovat osoittaneet, että fasilitoitu kommunikaatio ei ole luotettava eikä todennettu kommunikointimenetelmä, eikä sitä tulisi käyttää.

 

Fasilitoitu kommunikaatio on tekniikka, jossa “fasilitoija” tukee kommunikaation rajoitteista kärsivän henkilön kättä tai käsivartta, samalla kun tämä henkilö käyttää näppäimistöä, kirjoituskonetta tai muuta osoittamista edellyttävää kommunikointivälinettä. Fasilitoidun kommunikaation kannattajat väittävät, että tämä tekniikka eroaa yksinkertaisesta koskettamalla tapahtuvasta ohjauksesta, ja että se tekee kommunikoinnin mahdolliseksi joillekin autistisille tai muista kehityksellisistä ja fyysisistä vammoista kärsiville henkilöille. Lukuisat empiiriset, tieteellisen vertaisarvioinnin läpäisseet tutkimukset ovat osoittaneet, että fasilitoidun kommunikaation avulla ei pystytä paljastamaan “odottamatonta lukutaitoa” tai tuottamaan aitoja viestejä, jotka osoittaisivat korkeampaa kommunikaation tasoa kuin henkilöllä on aikaisemmin havaittu.

 

Tästä johtuen, koska yhdistyksemme (Behavior Analysis Association of Michigan, BAAM) kanta on se, että minkä tahansa kommunikointia tukevan tekniikan käytön tulee perustua selkeään, objektiiviseen ja tieteellisesti uskottavaan todistusaineistoon siitä, että kenen tahansa henkilön tuetusti tuottaman kommunikaation voidaan luotettavasti ja selkeästi osoittaa olevan hänen omaansa, BAAM ei anna tukeaan eikä hyväksyntäänsä fasilitoidun kommunikaation käytölle terapiamuotona, kommunikointimenetelmänä tai keinona tehdä tärkeitä päätöksiä koskien niitä henkilöitä, joiden kommunikointia fasilitoidaan. Erityisesti kommunikaatiota, joka syntyy fasilitoitua kommunikaatiota käytettäessä, ei tule käyttää vahvistamaan tai kumoamaan syytöksiä väkivallasta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä, heitteillejätöstä tai muista rikoksista, eikä sitä tule käyttää päätösten tekemiseen koskien hoitoa, diagnosointia, asumisjärjestelyjä tai huoltajuutta. BAAM tukee ja rohkaisee vahvasti sellaisten puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien ja todistettavasti tehokkaiden hoitojen kehittämistä, tieteellistä arviointia ja käyttöä, jotka on suunniteltu edistämään toimivien itsenäisen elämän taitojen kehittymistä kaikilla vammaisilla henkilöillä.

Résolution de l’Association d’analyse behavioriste du Michigan concernant la «communication facilitée»

 

Résumé: De nombreuses études scientifiques révisées par des pairs ont démontré que la communication facilitée n’est pas une méthode de communication fiable ou valide et qu’elle est déconseillée.

 

La communication facilitée est une technique par laquelle un «facilitateur» soutient la main ou le bras d’une personne inapte à communiquer verbalement pendant que cette personne utilise un clavier, une machine à écrire ou un autre dispositif de communication basé sur le pointage. Les partisans de la communication facilitée prétendent que cette technique diffère de la simple manoeuvre assistée manuellement et permet à certaines personnes atteintes d’autisme et d’autres incapacités développementales et physiques de communiquer. Plusieurs études empiriques révisées par des pairs ont démontré que la communication facilitée ne peut pas établir «l’alphabétisation inattendue» ou produire des messages valables supérieurs aux aptitudes de communication déjà établies de la personne facilitée.

 

Par conséquent, puisque l’Association d’analyse behavioriste du Michigan (BAAM) considère que l’utilisation de toute méthode destinée à améliorer les capacités de communication doit être fondée sur des données claires, objectives et valables sur le plan scientifique qui démontrent que l’augmentation du niveau de communication de l’individu lui est incontestablement attribuable, l’Association d’analyse behavioriste du Michigan ne soutient pas l’utilisation de la communication facilitée en tant que type de thérapie, système de communication ou moyen de prendre des décisions importantes ayant rapport aux personnes dont la communication est facilitée. En particulier, la communication provenant de l’utilisation de la communication facilitée ne devrait pas être utilisée pour confirmer ou infirmer des accusations d’abus, de négligence ou d’autres crimes et ne devrait pas être utilisée afin de prendre des décisions concernant le traitement, le diagnostic, le logement ou la garde. La BAAM cautionne et encourage fortement le développement, la validation scientifique, l’utilisation de techniques de communication alternatives et augmentatives et de traitements efficaces et reconnus conçus dans le but d’établir des habiletés journalières et d’indépendance fonctionnelle pour toutes les personnes ayant des incapacités.

 

(Trans. by Elizabeth Eve Francour)

 

Entschließung des Behavior Analysis Association of Michigan über die "Gestützte Kommunikation"

 

Gestützte Kommunikation (FC) ist eine Technik, bei der ein „Stützer“ einer kommunikationsbeeinträchtigten Person körperliche Hilfestellung an der Hand oder am Arm gibt, während diese eine Computertastatur benutzt beziehungsweise eine Schreibmaschine oder eine andere Kommunikationshilfe, die durch Tastendruck bedient wird. Die Befürworter der Gestützten Kommunikation behaupten, diese Technik sei kein manuelles Prompting und ermögliche bestimmten Personen mit Autismus oder anderen Entwicklungs- und körperlichen Beeinträchtigungen Kommunikation . Zahlreiche empirische, peer reviewed Studien, haben gezeigt, dass durch Gestützte Kommunikation keine „unerwartete Literalität“ herbeigeführt und keine validen Botschaften erzeugt werden, die über dem bisherigen Kommunikationsniveaus liegen.

 

Die Behaviour Analysis Association of Michigan (BAAM) vertritt den Standpunkt, dass der Einsatz jedweder Technik Unterstützter Kommunikation auf klarer, objektiver und wissenschaftlicher Evidenz gegründet sein muss, so dass die unterstützt kommunizierten Äußerungen einer Person ihr zuverlässig und eindeutig zugeschrieben werden können, daher unterstützt oder befürwortet die BAAM den Einsatz Gestützter Kommunikation nicht als Form einer Therapie, eines Kommunikationssystems oder einer wichtigen Entscheidungshilfe bei für die betreffende kommunikationsbeeinträchtigte Person relevanten Entscheidungen . Insbesondere sollten gestützte Äußerungen nicht zur Bestätigung oder Ablehnung von Anklagen wegen Missbrauchs, Vernachlässigung oder anderer Straftaten benutzt werden; sie sollten auch nicht benutzt werden, um Entscheidungen über Behandlungen, Diagnosen, Unterbringung oder Sorgerecht/Betreuung zu treffen. BAAM befürwortet und unterstützt nachhaltig die Entwicklung, wissenschaftliche Bewertung und den Einsatz von Techniken Unterstützter Kommunikation und von nachweislich wirksamen Interventionen zur Förderung von Kompetenzen des selbständigen Lebens für alle Personen mit Behinderungen.

Yfirlýsing Samtaka um atferlisgreiningu ' Michigan um "Liðkuð boðskipti"

 

Samantekt: Fjöldi ritrýnda v'sindalegra rannsókna hefur sýnt fram á að liðkuð boðskipti eru ekki áreiðanleg eða gild boðskiptaleið, og þau á ekki að nota.

 

Liðkuð boðskipti (e. facilitated communication) er aðferð sem felst ' þv' að svonefndur liðkandi (e. facilitator) styður l'kamlega við handlegg eða hendi manneskju sem á erfitt með tjáningu, á meðan manneskjan notar lyklaborð, ritvél, eða bendir á önnur tákn sem ætluð eru til boðskipta. þeir sem aðhyllast liðkuð boðskipti halda þv' fram að þessi aðferð sé ekki einföld stýring, heldur geri hún fólki með einhverfu og aðrar þroskaraskanir eða l'kamlega fötlun kleift að tjá sig. Fjöldi ritrýndra rannsókna byggðra á raungögnum hefur sýnt að liðkuð boðskipti leiða ekki til þess að fólk læri óvænt að lesa eða komi á framfæri ósviknum skilaboðum umfram það sem við er búist miðað við það tjáningarstig sem fólkið er á fyrir.

 

Þess vegna, og vegna þess að það er afstaða Samtaka um atferlisgreiningu ' Michigan (Behavior Analysis Association of Michigan, skst. BAAM) að öll notkun studdra boðskiptaleiða eigi að byggjast á skýrum, hlutlægum og v'sindalegum sem sýna að öll studd boðskipti einstaklings komi áreiðanlega og ótv'rætt frá einstaklingnum sjálfum, hvorki styður BAAM né mælir með notkun liðkaðra boðskipta sem meðferðar, sem boðskiptaleiðar, eða til þess að taka ákvarðanir er varða þá sem nota aðferðina. Sér ' lagi á ekki að nota liðkuð boðskipti til að staðfesta eða hrekja ásakanir um misnotkun, vanrækslu, eða önnur lögbrot, og ekki heldur til að ákveða meðferð, sjúkdómsgreiningu, búsetu eða forræði. BAAM styður og hvetur til þess að studdar og óhefðbundnar boðskiptaleiðir séu þróaðar og prófaðar á v'sindalegan hátt, og að á sama hátt séu þróaðar áhrifar'kar 'hlutanir sem auka getu fólks með fötlun til að lifa sjálfstæðu l'fi.

 

(Trans. Anna Ingeborg Petursdottir)

 

Risoluzione della Behavior Analysis Association of Michigan sulla “Comunicazione Facilitata”

 

Riassunto: Numerose analisi scientifiche peer-review hanno evidenziato che la comunicazione facilitata non è un metodo di comunicazione attendibile o valido e non dovrebbe essere utilizzato.

 

La comunicazione facilitata è una tecnica in cui un “facilitatore” sostiene fisicamente la mano o il braccio della persona con deficit della comunicazione mentre utilizza una tastiera, una macchina da scrivere, o altri dispositivi di comunicazione basati sulla digitazione. I sostenitori della comunicazione facilitata affermano che questa tecnica è distinta dall’aiuto manuale semplice e rende capaci di comunicare certe persone con autismo e altre disabilità dello sviluppo e fisiche. Numerosi studi peer-review, empiricamente basati, hanno dimostrato che la comunicazione facilitata non è in grado di stabilire “abilità di lettura e scrittura inattese” o di produrre dei messaggi validi superiori al livello comunicativo stabilito precedentemente dell’individuo sottoposto alla facilitazione.

 

Quindi, poiché la posizione della Behavior Analysis Association of Michigan (BAAM) è che l’uso di ogni tecnica di comunicazione aumentativa deve essere basata su una evidenza chiara, oggettiva, e scientificamente valida che le comunicazioni aumentative di ogni individuo siano attendibili e attribuibili senza ambiguità all’individuo, ne deriva che BAAM non sostiene o appoggia l’utilizzo della comunicazione facilitata come forma di terapia, sistema di comunicazione, o come mezzo per prendere importanti decisioni rilevanti per gli individui la cui comunicazione è facilitata. In particolare, la comunicazione derivata dall’uso della comunicazione facilitata non dovrebbe essere usata per confermare o disconfermare accuse di abuso, trascuratezza, o altri crimini, e non dovrebbe essere utilizzata per prendere decisioni relative a trattamento, diagnosi, inserimento in centri, o custodia. BAAM appoggia e incoraggia con forza lo sviluppo, la validazione scientifica, e l’uso di tecniche di comunicazione aumentative e alternative e trattamenti che si sono dimostrati efficaci sviluppati per stabilire abilità funzionali di vita indipendente in tutte le persone con disabilità.

 

(Trans. by Roberto Truzoli)

ファシリテイテッド・コミュニケーション(以下FC)」

 

についてのミシガン行動分析学会の決議

 

(1998 年次総会にて採択)

 

この決議をお読みになり、自閉症や他の発達障害への科学的な証拠に基づいた療育・治療に賛同される方は、ぜひご署名ください。

 

概要: “ピア・レビュー(専門家による審査)”を経た数多くの科学的分析は、FCには信頼性がなく、有効なコミュニケーションの手段として認められないこと、またその使用を避けるべきであることを示しています。

 

FCは、コミュニケーション障害をもつ人がキーボード、タイプライター、その他の文字や記号などを指し示すことによるコミュニケーション機器や仕組みを使用する際に、「補助者」がその人の手や腕への身体的介助を行う技法を言います。

 

FCを支持する人々は、この技法は単純な身体的な補助とは異なり、自閉症や他の発達障害や身体障害をもつ人々のコミュニケーションを可能にするものだとしています。

 

しかしながら数多くの「ピア・レビュー」を経た実証的研究は、FCが「予想されるより高度の読み書き能力」を身につけさせることや、補助を受ける人をしてコミュニケーションのレベルを超えたメッセージを生み出させることはできないことを示しています。

 

し たがって、いかなる補助的コミュニケーション技法の使用もそのコミュニケーションが補助を受けた本人のものだという明確で客観的かつ科学的に有効な証拠が 不可欠であるとの立場に立ち、ミシガン行動分析学会(BAAM)はセラピー(療育)、コミュニケーション・システム、あるいは補助を受けた個人に関わる重 要な決定を下す手段としてのFCの使用を一切支持しておりません。特にFCによるわれたコミュニケーションは、虐待、放置、もしくは他の犯罪の告発がされ た場合の裏づけや否定、療育・治療、診断、どこに住むかという選択(自宅、グループホーム、入所施設等)、あるいは養育権や親権に関する決定を下すために は用いられるべきではないという立場をとっています。

 

BAAMは補助的な代替コミュニケーション技術の発展、科学的実証、および使用と、障害をもつ全ての人々の機能的な自立的生活スキル形成に有効な療育・治療方法を強く支持・奨励します。

 

(Translated by Kazunari Hashimoto)

Resolusjon fra Foreningen for Atferdsanalyse i Michigan Vedrørende Fasilitert Kommunikasjon

 

Oppsummering: Et stort antall "peer-reviewed" vitenskapelige analyser harvist at fasilitert kommunikasjon ikke er en reliabel eller valid kommunikasjonsmetode og derfor bør ikke brukes.

 

Fasilitert kommunikasjon er en teknikk hvor den som fasiliteterer fysisk hjelper hånden eller armen til den kommunikasjonshemmede personen, og hvor denne personen bruker et tastatur, skrivemaskin eller en annen pekebasert kommunikasjonsanordning. Tilhengerne av fasilitert kommunikasjon hevder at dette er en teknikk som skiller seg fra enkel manuell prompting og gjør at personer med autisme eller andre fysiske funksjonshemninger i stand til å kommunisere. Et stort antall empirisk baserte "peer-reviewed" studier har vist at fasilitert kommunikasjon ikke er i stand til å etablere "uventet lese og skrivekyndighet" eller å produsere valide beskjeder som overgår det tidligere kommunikasjonsnivået hos personen. Av den grunn er det utgangspunktet til foreningen for atferdsanalyse i Michigan (BAAM) at bruk av enhver augmentativ kommunikasjonsteknikk må basere seg på en klar, objektiv og vitenskapelig valid evidens hvor den augmenterte kommunikasjonen hos en person reliabelt og utvetydig gjelder for denne personen. BAAM støtter ikke bruken av fasilitert kommunikasjon som en form for terapi, kommunikasjonssystem, eller et middel for å ta viktige relevante avgjørelser for personer hvor kommunikasjonen er fasilitert. Spesielt bør kommunikasjon som kommer fra bruken av fasilitert kommunikasjon ikke brukes for å bekrefte eller avvise beskyldninger om misbruk, vanskjøtsel, eller andre kriminelle handlinger, og bør ikke brukes for ta avgjørelser om behandling, diagnostisering, bo eller omsorgssituasjon. BAAM støtter eller oppmuntrer sterkt utvikling, vitenskapelig validering og bruk av augmentative og alternative kommunikasjonsteknikker og behandlingsformer som er demonstrert effektive og designet for å etablere funksjonelle selvstendige boevne hos alle personer med funksjonshemninger.

 

(Trans. by Erik Artzen, Akershus University College)

Postawa BAAM wobec "Ułatwianej Komunikacji"

 

Podsumowanie: Wiele prac naukowych na temat ułatwianej komunikacji pokazuje, że ta metoda nie powinna być stosowana ze względu na brak naukowego uzasadnienia.

 

Technika ta polega na podtrzymywaniu przez osobę drugą ręki lub ramienia osoby upośledzonej używającej urządzenie do komunikacji. Zwolennicy tej metody uważają że różni się ona od zwykłego kierowania przez osobę drugą ręką lub ramieniem osoby niepełnosprawnej w czasie komunikowania za pomocą urządzenia przetwarzającego słowo pisane w mowę. Wiele prac naukowych w tym zakresie demonstruje fakt, że ta metoda komunikacji nie wpływa na podniesienie poziomu w czytaniu i pisaniu osoby niepełnosprawnej, ani nie przyczynia się do postępu powyżej istniejącego poprzednio poziomu kompetencji w komunikowaniu się tej osoby ze światem zewnętrznym.

 

Wobec powyższego, BAAM nie popiera stosowania ułatwianej komunikacji, ponieważ nie jest ona naukowo udowodnioną metodą stwierdzającą, ze zawartość komunikatu jest atrybutem tylko i wyłącznie osoby upośledzonej używającej tej formy komunikacji ze światem zewnętrznym. BAAM nie uznaje ułatwianej komunikacji za formę terapii, ani formę komunikowania w przypadku podejmowania ważnych decyzji przez osobę używającą tę metodę komunikacji ze światem zewnętrznym. W szczególności, ta metoda komunikacji nie powinna być stosowana w przypadku jakiegokolwiek dochodzenia kryminalnego, lub przekroczenia prawa wobec osoby używającej ten sposób komunikacji. Ułatwiana komunikacja nie powinna być stosowana również w przypadku dyskusji na temat diagnozy, leczenia, czy formy opieki nad osobą niepełnosprawną. Niemniej jednak BAAM popiera kontynuowanie badań nad stosowaniem ułatwianej komunikacji oraz innych metod komunikacji, które ułatwiają komunikację osoby niepełnosprawnej ze światem zewnętrznym, a tym samym ułatwiają samodzielność takich osób.

Resolução da Associação de Análise Comportamental de Michigan sobre“Comunicação Facilitada”

 

Resumo: Numerosas análises cientif'cas com “revisão paritária” tem demonstrado que comunicação facilitada não é um método de comunicação confiável ou válido e que não deveria ser usado.

 

Comunicação facilitada é uma técnica na qual o “facilitador” fisicamente apóia a mão ou o braço de uma pessoa comunicavelmente debilitada enquanto esta pessoa usa um teclado, uma máquina de escrever ou outro dispositivo de comunicação baseado em sinais. Os proponentes da comunicação facilitada afirmam que esta técnica é distinta de simples est'mulo manual e permite comunicação de certas pessoas com autismo e outras deficiências fisica e de desenvolvimento. Numerosos estudos empiricamente baseados e com revisão paritária tem demonstrado que comunicação facilitada é incapaz de estabelecer “alfabetismo inesperado” ou produzir mensagens válidas acima do n'vel de comunicação préviamente estabelecido da pessoa sendo facilitada.

 

Portanto, porque é a posição da Associação de Análise Comportamental de Michigan (BAAM) que o uso de qualquer técnica de comunicação aumentativa deve ser baseada em evidência clara, objetiva e cientificamente válida de tal maneira que o aumento da comunicação de qualquer indiv'duo seja atribu'vel confiávelmente e unequivocamente a este indiv'duo, a associação não apóia ou respalda o uso de comunicação facilitada como uma forma de terapia, sistema de comunicação ou um meio de tomar decisões importantes relevante aos individuos cuja comunicação é facilitada. Em particular, comunicação que se origina do uso de comunicação facilitada não deveria ser usada para confirmar or negar acusações de abuso, abandono, ou outros crimes, e não deveria ser usada para tomar decisões referentes a tratamento, diagnóstico, moradia ou custódia. BAAM respalda e apóia firmemente o desenvolvimento, validação cientif'ca e o uso de técnicas de comunicação aumentativa e alternativa assim como tratamentos demonstradamente eficazes programados para estabelecer habilidades independentes e funcionais para a vida de todas as pessoas com deficiências.

 

Veja resolução com lista completa de signatários

 

(Trans. by Flavia Cristina Vasconcelos, Eastern Michigan University)

Resolución de la Asociación de Análisis de la Conducta de Michigan sobre "Comunicación Facilitada."

 

Resumen: Numerosos análisis cient'ficos con revisión arbitrada han demostrado que la comunicación facilitada no es un método de comunicación confiable o válido y que no deber'a ser usado.

 

La comunicación facilitada es una técnica por la cual un “facilitador" apoya f'sicamente la mano o brazo de una persona comunicativamente perjudicada mientras que dicha persona usa un teclado, máquina de escribir, u otro dispositivo de comunicación basado en el señalamiento. Los defensores de la comunicación facilitada afirman que esta técnica es distinta de la incitación manual simple y permite comunicarse a ciertas personas con autismo y otras discapacidades del desarrollo y f'sicas. Numerosos estudios emp'ricamente basados y con revisión arbitrada han demostrado que la comunicación facilitada es incapaz de establecer "alfabetismo inesperado" o producir mensajes válidos por encima del nivel comunicativo previamente establecido del individuo facilitado.

 

Por lo tanto, porque la posición de la Asociación de Análisis de la Conducta de Michigan (BAAM, por sus siglas en Inglés) es que el uso de cualquier técnica de comunicación aumentativa debe estar basado sobre evidencia clara, objetiva, y cient'ficamente válida de tal manera que el aumento en la comunicación de cualquier individuo es atribuible confiable e inequ'vocamente a dicho individuo, la asociación no apoya o respalda el uso de la comunicación facilitada como una forma de terapia, sistema de comunicaciones, o un medio de toma de decisiones importantes relevantes a los individuos cuya comunicación es facilitada. En particular, la comunicación que proviene del uso de la comunicación facilitada no deber'a ser usada para confirmar o negar acusaciones de abuso, abandono, u otros delitos, y no deber'a ser usada para tomar decisiones acerca del tratamiento, diagnóstico, alojamiento, o custodia. La BAAM respalda y apoya firmemente el desarrollo, validación cient'fica, y el uso de técnicas de comunicación aumentativas y alternativas as' como los tratamientos demostradamente eficaces diseñados para establecer habilidades independientes y funcionales para la vida en todas las personas con discapacidades.

 

(Trans. by Jorge Ruiz)

Michigan Davranış Analizi Derneği’nin “Kolaylaştırılmış İletişim” Hakkındaki Önergesi.

 

Özet: Çok sayıda akran değerlendirmeli bilimsel incelemeye göre kolaylaştırılmış iletişimin güvenilir ya da geçerli bir iletişim yöntemi olmadığı ve kullanılmaması gerektiği ortaya konulmuştur.

 

Kolaylaştırılmış iletişim, iletişim yönünden engelli bir kişi klavye, daktilo veya işaretlemeye dayalı diğer iletişim cihazlarını kullanırken bir “kolaylaştırıcının” söz konusu engelli kişinin elini ya da kolunu fiziksel olarak desteklediği bir tekniktir. Kolaylaştırılmış iletişimin destekçileri bu tekniğin basit elle istemde bulunmadan ayrı olduğunu ve otizm ve diğer gelişimsel ve fiziksel engellere sahip kişilerin iletişim kurmalarını sağladığını iddia etmektedir. Deneye dayalı pek çok akran değerlendirmeli çalışmada kolaylaştırılmış iletişimin “ani okur-yazarlık” veya kolaylaştırılan kişinin önceden mevcut iletişim seviyesinin üzerinde seviyede geçerli mesajlar üretme yetisine sahip olmadığı gösterilmiştir.

 

Michigan Davranış Analizi Derneği’ (Behavior Analysis Association of Michigan, (BAAM)) herhangi bir kişinin arttırılmış iletişimlerinin güvenilir ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde söz konusu kişiye atfedilebilmesi için, herhangi bir arttırıcı iletişim yönteminin açık, nesnel ve bilimsel geçerliliğe sahip kanıtlara dayanması gerektiği görüşüne sahiptir, bu sebeple BAAM kolaylaştırılmış iletişimin bir terapi biçimi, iletişim sistemi ya da iletişimleri kolaylaştırılan bireylerle ilgili önemli kararlar alınmasında bir araç olarak kullanılmasını desteklememekte veya onaylamamaktadır. Özellikle kolaylaştırılmış iletişimin kullanılmasından doğan iletişimler, taciz, ihmal veya diğer suçlarla ilgili iddiaların teyit edilmesi veya reddedilmesi için ve tedavi, teşhis, ev sağlama veya velayet konularıyla ilgili karar verilirken kullanılmamalıdır. BAAM tüm engelli bireylerin işlevsel açıdan bağımsız yaşam becerilerinin inşa edilebilmesi için tasarlanan arttırıcı ve alternatif iletişim yöntemleri ile etkinliği gösterilebilir tedavilerin geliştirilmesi, bilimsel açıdan geçerli hale getirilmesi ve kullanılmasını kuvvetle onaylamakta ve teşvik etmektedir.

 

Tam imza listesini de içeren önergeye bakınız

 

(Çeviri: Pelin D. Catak / Translation: Pelin D. Catak)

 

 

Behavior Analysis Association of Michigan, Department of Psychology, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197